Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de verlening en honorering van diensten van PDS Professional Driving Solutions B.V.

A. ALGEMEEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: PDS Professional Driving Solutions B.V. te Nunspeet en alle aan haar gelieerde rechtspersonen / vestigingen;
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie opdrachtnemer een overeenkomst aangaat in het kader van door opdrachtnemer te verzorgen voortgezette rijvaardigheidstrainingen en/of opleidingen voor incentive- particuliere, en zakelijke markt en alle daaraan verwante werkzaamheden in de ruimste zin des woords.
 3. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen waaronder stukken of gegevensdragers.

B. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, evenals op alle handelingen die door opdrachtnemer zijn verricht ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomsten, waaronder aanbiedingen / offertes.
 2. In geval van nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden blijven de overige bepalingen van kracht.
 3. Voor zover opdrachtgever zelf gebruik wenst te maken van algemene voorwaarden voor het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer geldt dat deze algemene voorwaarden van de opdrachtgever slechts van toepassing zijn wanneer opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd met de (al of niet: gedeeltelijke) gelding van die algemene voorwaarden in de rechtsverhouding met opdrachtgever.

C. AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de opdrachtgever een door opdrachtnemer uitgebrachte offerte, volledig ingevuld en ondertekend, schriftelijk bevestigt aan opdrachtnemer of op het moment dat de opdrachtgever zich, door middel van het invullen en verzenden van een inschrijfformulier op de website van de opdrachtnemer (www.pds-rijopleidingen.com), inschrijft.

D. GEGEVENS OPDRACHTGEVER

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in D sub 1 genoemde verplichting heeft voldaan.

E. UITVOERING OPDRACHT

 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door een door opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht.
 3. Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrags- en beroepsregels.

F. GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT

 1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregels opdrachtnemer een informatieplicht opleggen.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de, na uitvoering van de werkzaamheden, verkregen resultaten, mits die resultaten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
 3. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid is de opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

G. INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen trainings-, opleidings- en computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, en andere geestesproducten, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen.

H. OVERMACHT

 1. Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt het niet doorgang kunnen vinden van de rijinstructie vanwege verhindering van een docent en waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Opdrachtgever heeft het recht, ingeval de situatie als bedoelt in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

I. TARIEVEN

 1. Het tarief voor de werkzaamheden van de opdrachtnemer wordt inclusief de eventueel verschuldigde BTW, per overeenkomst aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. Het tarief voor de werkzaamheden van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
 3. Het in offertes genoemde tarief is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijgesteld van BTW.

J. BETALING

 1. Opdrachtgever dient de factu(u)r(en) die voortvloeien uit de overeenkomst binnen 30 dagen en tevens minimaal 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden te hebben voldaan. Indien betaling alsdan niet heeft plaatsgevonden heeft opdrachtnemer het recht de onderhavige werkzaamheden te annuleren zonder dat de betalingsverplichting voor de opdrachtgever vervalt. Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden in Nederlandse valuta, ten kantore van de opdrachtnemer of door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enige korting of schuldvergelijking.
 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn niet volledig is betaald
  1. is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal de gehele vordering terstond opeisbaar zijn.
  2. zal de opdrachtgever aan opdrachtnemer, over de gehele vordering een rente verschuldigd zijn ter grootte van de wettelijke rente conform art. 6:119/120 BW, vermeerderd met 4% zonder nadere sommatie of ingebrekestelling. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt.
  3. en de opdrachtgever na de daartoe door de opdrachtnemer te zijn gemaand, gedurende een door de opdrachtnemer te bepalen termijn verzuimt aan diens betalingsverplichtingen te voldoen, komen de kosten die verband houden met het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso-, en of executiemaatregelen (waaronder de kosten van faillissementsaanvrage) voor rekening van de opdrachtgever. Voormelde buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de openstaande vordering(en) met een minimum van € 50,-.
 3. Ter keuze van de opdrachtnemer kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 4. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtnemer bevoegd de nakoming van de jegens de opdrachtgever aangegane verplichtingen op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijk zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds voor het moment van in gebreke/verzuim zijn indien de opdrachtnemer het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van opdrachtgever te twijfelen.
 5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
 7. Ingeval opdrachtnemer aan opdrachtgever restitutie verschuldigd is dan wordt hiervoor een creditfactuur opgemaakt en vindt betaling plaats binnen 30 dagen na factuurdatum.

K. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien opdrachtgever schade lijdt welke is toe te rekenen aan opdrachtnemer, is de eventuele vergoedingsplicht van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer in het voorliggende geval uitkeert.
 2. In het geval het gaat om een aansprakelijkheid die niet gedekt is door een verzekering en niet het gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtgever of van haar leidinggevende ondergeschikten, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het tarief bedongen bij de desbetreffende overeenkomst
 3. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
 4. In geval in het kader van de uitvoering van de overeenkomst de opdrachtgever een voertuig ter beschikking stelt is de opdrachtgever gehouden zich adequaat te verzekeren en zich verzekerd te houden ter dekking van elk risico op verlies en / of beschadiging aan het voertuig of met het voertuig veroorzaakt. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden ter zake. Opdrachtgever verleent opdrachtnemer desgewenst inzage in de polis.

L. HERROEPINGSRECHT

 1. Na het verstrekken van een opdracht heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de opdracht zonder opgave van redenen te herroepen gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het verstrekken van de opdracht.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, dient de opdrachtgever de opdracht binnen de gestelde termijn schriftelijk te herroepen via het (e-mail) adres dat op de website is aangegeven. Uitsluiting van het herroepingsrecht is van toepassing wanneer
  1. de opdracht via de website slechts een bevestiging is van hetgeen in een eerder contact reeds is overeengekomen of
  2. de uitvoering van de opdracht met uitdrukkelijke instemming van de opdrachtgever is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

M. OPZEGGING / ANNULERING

 1. Opzegging en/of annulering dient schriftelijk aan de opdrachtgever c.q. opdrachtnemer te worden medegedeeld.
 2. In geval van opzegging en/of annulering door opdrachtgever na inschrijving c.q. aanmelding maar meer dan één maand (30 dagen) voor uitvoering van de beoogde werkzaamheden is opdrachtgever 25% van het factuurbedrag verschuldigd.
 3. In geval van opzegging en/of annulering door opdrachtgever minder dan één maand (30 dagen) maar meer dan één week (7 dagen)voor uitvoering van de beoogde werkzaamheden is opdrachtgever 50% van het factuurbedrag verschuldigd.
 4. In geval van opzegging en/of annulering door opdrachtgever minder dan één week(7 dagen) voor uitvoering van de beoogde werkzaamheden is opdrachtgever het volledige factuurbedrag verschuldigd.
 5. In geval van opzegging en/of annulering door opdrachtgever is deze in alle gevallen de reeds door opdrachtnemer gemaakte kosten voor onder andere reservering van oefenlocaties, examens en toegang tot de theoriesite verschuldigd.
 6. Indien en zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigd is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de opdrachtgever eisen.
 7. Ingeval van overmacht, waaronder begrepen zeer slechte weersomstandigheden, kan opdrachtnemer de overeengekomen datum / data annuleren. Opdrachtnemer verplicht zich al het mogelijke te doen om de geannuleerde werkzaamheden alsdan, in overleg met opdrachtgever, zo spoedig mogelijk alsnog uit te voeren.

N. KLACHTENPROCEDURE

 1. Opdrachtgever kan een klacht schriftelijk indienen (per post of per e-mail) en ontvangt binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging van opdrachtnemer. Opdrachtnemer handelt de klacht vervolgens binnen 1 maand af. Wanneer een klacht door de opdrachtgever, namens een werkgever of een werknemer wordt ingediend, ontvangt opdrachtnemer ook graag een machtiging die door de persoon die de klacht wil indienen, is ondertekend.
 2. De klacht wordt onderzocht door een van de directieleden van opdrachtnemer, die voor een toelichting contact met opdrachtgever zal opnemen. Daarnaast wordt uiteraard door opdrachtnemer intern gesproken met de persoon of personen die met de klacht te maken hebben. De klacht wordt door opdrachtnemer geregistreerd middels een klachtenformulier, dat twee jaar bewaard zal worden.
 3. Op basis van de verzamelde informatie wordt door opdrachtnemer een gemotiveerde uitspraak gedaan. Indien de klacht (deels) gegrond verklaard wordt, wordt aangegeven welke verbeteracties opdrachtnemer aanbrengt en hoe opdrachtgever, indien van toepassing, gecompenseerd wordt voor eventueel ontstane schade. Opdrachtgever ontvangt de uitspraak schriftelijk.
 4. Wanneer opdrachtgever het niet eens is met de uitspraak, kan deze binnen één maand na ontvangst schriftelijk bezwaar bij opdrachtnemer indienen. Opdrachtnemer meldt de klacht vervolgens bij Margolin (Dhr. H.A. Morsing), Het Rietveld 57b, 7321 CT Apeldoorn T. +31 (0)30 – 2123660, E. info@margolin.nl. Dhr. Morsing is als mediator ingeschreven in het register van de Mediatorsfederatie Nederland (MFN), waardoor een onafhankelijke en onpartijdige mediation gegarandeerd wordt. Deze mediator zal het geschil alsnog trachten te beslechten. Opdrachtnemer zal de uitkomst van het mediationtraject respecteren en daarnaar handelen.
 5. Wanneer opdrachtgever het niet eens is met de uitspraak en vindt dat ook de mediation niet het door haar gewenste resultaat heeft opgeleverd, dan kan de klacht door opdrachtgever worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter (zie hiervoor punt O.2). Uiteraard zal opdrachtnemer zich schikken naar de uitspraak van de rechter.

O. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 1. Alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarde van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, die niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer zijn vestigingsplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van opdrachtgever.

AVW PDS Professional Driving Solutions B.V. per 01.01.17

Vragen of meer informatie?

Neem contact met ons op!