Directiechauffeurs

Informatie over het CCV-D1 en CCV-D2 Certificaat Directiechauffeur

Opleidingsinformatie

Onafhankelijke certificering basis- en voortgezette rijopleiding directiechauffeur

De PDS CCV-D1, basisrijopleiding directiechauffeur, leidt op voor het CCV-D1 Certificaat Directiechauffeur en de PDS CCV-D2, voortgezette rijopleiding directiechauffeur, leidt op voor het CCV-D2 Certificaat Directiechauffeur.

Deze certificaten worden branchebreed geaccepteerd en gewaardeerd. De bijbehorende examens worden onafhankelijk geëxamineerd door de CCV. Hierdoor is een duidelijke landelijke normering ontstaan voor wat betreft de basis- en voortgezette rijopleidingen voor VIP-, overheids- en directiechauffeurs.

CCV
De CCV is een gerenommeerd exameninstituut. De examens voor het CCV-D1 en CCV-D2 Certificaat Directiechauffeur worden afgenomen door examinatoren van de CCV, een zelfstandige divisie van het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen). PDS is door de CCV erkend als opleidingsinstituut voor zowel de CCV-D1 als de CCV-D2 rijopleidingen.

Contact opnemen

 

 


Geldigheidsduur en verlenging certificaat

Zowel het CCV-D1 als het CCV-D2 Certificaat Directiechauffeur heeft een geldigheidsduur van vijf jaar.

Het certificaat wordt met een periode van telkens vijf jaar verlengd, indien de chauffeur binnen een periode van uiterlijk vijf jaar, gerekend vanaf de afgiftedatum van het certificaat, minimaal drie applicatie(onderhouds)dagen bij een door de CCV erkend opleidingsinstituut heeft gevolgd. Een van deze applicatiedagen mag een theoriedag zijn, de andere dagen moeten praktijkdagen zijn. Het staat de chauffeur vrij om de applicatiedagen verspreid of aaneengesloten te volgen.

Als afgiftedatum van het nieuwe certificaat geldt de datum van de laatste applicatiedag. Indien echter de laatste applicatiedag plaatsvindt in het jaar voorafgaand aan de verloopdatum van het geldige certificaat, geldt als afgiftedatum van het nieuwe certificaat de verloopdatum van het vorige certificaat. Om de maximale verlenging te verkrijgen, is het dus raadzaam om de laatste applicatiedag te volgen in het laatste jaar van geldigheid van het certificaat.

Om het certificaat te verlengen dient vóór de verloopdatum van het certificaat de derde en laatste applicatiedag te zijn gevolgd en de verlenging aangevraagd te zijn.

Vrijstelling taxidiploma
Het CCV-D1 Certificaat Directiechauffeur geeft vrijstelling voor het taxidiploma.

Opleiding PDS CCV-D1

De PDS CCV-D1, basisrijopleiding directiechauffeur, bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte.

Het theoriegedeelte dient zelfstandig via Internet gevolgd te worden. Na inschrijving ontvangt de cursist een inlogcode voor onze e-learningsite Smart Learning Solutions waarmee hij/zij toegang krijgt tot de lesstof van het modulepakket ‘directiechauffeur’. De cursist heeft daarbij de mogelijkheid om, op elk gewenst moment, via een online leeromgeving de theorie te volgen in zijn/haar eigen tempo.

De theorie dient bij voorkeur voor aanvang van het praktijkgedeelte geleerd te worden. De ervaring leert dat men gemiddeld 35 uur studie nodig heeft om het CCV-D1 theorie-examen succesvol af te kunnen sluiten. De toegang tot de theoriesite eindigt na het behalen van het theorie-examen bij de CCV of zodra de maximale inlogtijd van 70 uur verstreken is.

De cursusduur van het praktijkgedeelte is vijf dagen. Het praktijkgedeelte bestaat uit een praktische scholing door een gekwalificeerde docent in een voor directievervoer representatieve auto welke door PDS ter beschikking wordt gesteld.

Het is zeer aan te raden om vooraf de introductiedag (PDS CCV-D1 intro) te volgen. Tijdens de introductiedag wordt hij/zij geïnformeerd over de opleiding, het directiechauffeursvak en alle van belang zijnde facetten ervan. De cursist wordt bekend gemaakt met de bediening van de instructieauto en krijgt al instructie in een aantal technieken.

In de periode tussen de introductiedag en de basisrijopleiding kan de cursist deze technieken zelf verder oefenen en automatiseren waardoor hij/zij beter voorbereid aan de basisrijopleiding directiechauffeur (PDS CCV-D1) kan beginnen. Mocht de docent, op basis van de vorderingen die gedurende de introductiedag zijn gemaakt, adviseren de opleiding niet voort te zetten, dan bent u niet de hele investering voor de basisrijopleiding directiechauffeur kwijt. Wanneer u het advies opvolgt en afziet van het vervolg van de opleiding betaalt u alleen het tarief van de introductiedag.

Door de effectieve opbouw van onze basisrijopleiding directiechauffeur en het feit dat PDS de meest ervaren opleider is op dit gebied, maakt u bij PDS de beste kans om te slagen voor de CCV-D examens. Ook een directiechauffeur opleiding volgen? Kom in contact met PDS rijopleidingen.

Examen CCV-D1
Ook het examen bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte.

Het theorie-examen kan op één van de daarvoor geschikte CCV-locaties worden afgelegd.
Examenlocatie en -datum worden in overleg met u gepland.

Het theorie-examen wordt via een computer afgenomen, bestaat uit 40 meerkeuze vragen en geschiedt onder toezicht van een medewerker van de CCV. Om te slagen dient men minimaal 32 vragen goed te beantwoorden. Voor de beantwoording heeft de cursist 30 minuten de tijd.

Het praktijkexamen vindt plaats op de vrijdag, aansluitend op de rijopleiding. De examenlocatie wordt aan het einde van de dag, voorafgaand aan het examen, door de CCV bekend gemaakt.

Het praktijkexamen, dat plaatsvindt op de openbare weg, wordt door een examinator van de CCV afgenomen en duurt maximaal 85 minuten. Tijdens dit examen zit de docent rechts voorin en de examinator rechts achterin. Er wordt gebruik gemaakt van de instructieauto van PDS.

Afgifte certificaat
Indien de cursist zowel het theorie- als het praktijkexamen met voldoende resultaat heeft afgelegd, is hij/zij geslaagd en ontvangt van de CCV het CCV-D1 Certificaat Directiechauffeur. Nadat het eerste examen is behaald, dient het andere examen binnen 6 maanden te worden behaald om in het bezit te komen van het CCV-D1 Certificaat Directiechauffeur.

Opleiding PDS CCV-D2

De PDS CCV-D2, voortgezette rijopleiding directiechauffeur, bestaat alleen uit een praktijkgedeelte.
De cursusduur van het praktijkgedeelte is, inclusief het CCV-D2 examen, vijf dagen.

Het praktijkgedeelte bestaat uit een praktische scholing door een hoog gekwalificeerde docent in een voor directievervoer representatieve auto welke ter beschikking wordt gesteld door PDS.

Examen CCV-D2
Het examen bestaat uit een praktijkexamen en vindt plaats op de vrijdag, aansluitend aan de rijopleiding. Vanwege de aard van de opleiding wordt geen gebruik gemaakt van een vaste start- en eindlocatie voor het examen. De examenlocatie wordt aan het einde van de dag, voorafgaand aan het examen, door de CCV bekend gemaakt.

Voorafgaand aan het examen dient de kandidaat een routeplan te maken aan de hand van een fictieve agenda, die eveneens aan het einde van de dag voorafgaand aan het examen, door de CCV aan de kandidaat zal worden verstrekt. Het examen vindt plaats op de openbare weg en wordt afgenomen door een examinator van de CCV. Dit examen duurt maximaal 145 minuten. Tijdens dit examen zit de docent rechts voorin en de examinator rechts achterin. Er wordt gebruik gemaakt van de instructieauto van PDS.

Afgifte certificaat
Indien de cursist het praktijkexamen met voldoende resultaat heeft afgelegd, is hij/zij geslaagd en ontvangt van de CCV het CCV-D2 Certificaat Directiechauffeur.

Directiechauffeur opleiding

Wilt u meer informatie ontvangen over het worden van een directiechauffeur? Of meer informatie over de directiechauffeur opleiding? Neem dan contact op met PDS Rijopleidingen.

Zie ook de opleidingen tot brandweerchauffeur, ambulancechauffeur, winterveiligheidstraining, rijangstbegeleiding, escape driving en rijstijltraining.

Nieuwsbrief